Quotations


Týdeník Tábor

+============================================================================+ | | | Nelíčenou radostí jati oznamujeme všem českým občanům, že zalíbilo se | | všemohoucí spravedlnosti světské k nemalému žalu všech šmoků a | | přítelíčků československého národa, povolati k sobě všemi národy | | nenáviděné | | RAKOUSKO-UHERSKO | | | | Dokonalo vyhlášením českolovenského státu v pondělí 28. října | | 1918 k velké radosti nás všech, kteří jsme úpěli po 300 let pod jeho | | pařáty. | | Pohřbeno bylo slavnostně i se všemi znaky svými a orly, které se svých | | sídel odstraněny byly a budou sníti o své pošlé slávě. Děkovné projevy | | následovati budou, až se ustálejí naše mysle. | | | | V PRAZE, 1. den československé republiky, t. j. 28 října 1918. | | | | -- Plesající občané | | | | Soustrastné projevy ,,věrných`` spojenců se s díky odmítají | | | +============================================================================+

Vodňanský a Skoumal: Dva keřeInvite friend